Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)   a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“)

V zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, čestne prehlasujem a vyjadrujem súhlas firme DUKATY property,s.r.o. so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v kontaktnom formulári a v prípadných priložených prílohách v uvedenom rozsahu, za účelom administrácie.

Uvedený súhlas sa týka aj poskytnutia uvedených údajov tretím stranám v nevyhnutných prípadoch a to najmä na účely podpory projektov súvisiacich s činnosťou a aktivitami firmy DUKATY property,s.r.o.

Som si vedomý/á, že súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek zrušiť.

Beriem na vedomie, že spracúvanie mojich osobných údajov sa riadi zákonom Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorý najmä v § 19 až § 30 zákona o ochrane osobných údajov upravuje moje práva v oblasti ochrany mojich osobných údajov.

Prečo projekt vznikol?

Ten hlavný dôvod bola ONETRIBE FOUNDATION, naša neziskovka. Dlho som hľadala cestu a spôsob ako financovať vzdelávacie aktivity a školskú infraštruktúru v Nigérii a nielen tam. Vzhľadom na znečistenie krajiny, verím, že vytvorenie CoSpotov pre zber plastov, ich spracovanie a následný predaj nám zabezpečia prostriedky na naše neziskové aktivity. Lebo vzdelanie je základ pre zlepšenie akýchkoľvek podmienok.